Podjetje MAJBERT d.o.o. je bilo registrirano leta 1998 in je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pri Oddelku za gospodarsko sodstvo pod številko SRG 98/06504.

Za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti 51.460 smo zaprosili 1999 in 01.07.1999 prejeli odločbo s številko 512-91/99, ki nam to dovoljuje. Podjetje Majbert d.o.o. je vpisano v Register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo – za razrede I., IIa., IIb, III. in v Register dobaviteljev in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov – promet na debelo.

Prav tako posedujemo Odločbo o Vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oz. promet z nevarnimi kemikalijami, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije.

Vizitka

MAJBERT d.o.o.
Stegne 21/c, 1000 Ljubljana
Tel:+386 01 511 40 50
Fax:+386 01 511 40 54
e-mail: info@majbert.com

MŠ: 1339516
TRR.: 05100-8010030083
DŠ: SI69147736